ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಡೆದವರುಂಟು ( 1 , 1 )
ಹಡೆದವಳನ್ನುಕಡಿದ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದವಳೇನೊ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದವ್ವ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದಳ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದಳು ( 4 , 3 )
ಹಡೆದಳೆಂಬುವರೊ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದಾ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದು ( 2 , 2 )
ಹಡೆದುದ ( 1 , 1 )
ಹಡೆದೇ ( 1 , 1 )
ಹಡೆಯದ ( 1 , 1 )
ಹಡೆಯಲಾರಳು ( 1 , 1 )
ಹಡೆಯುವ ( 1 , 1 )
ಹಡೆಯುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಹಡೆಯೆವರನೀಡಿದರು18ತಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಡೆಹಾಯ್ಸ್ಹಿಡಿದೆಲೋಕವರ ( 1 , 1 )
ಹಣ ( 33 , 20 )
ಹಣ- ( 1 , 1 )
ಹಣಇಲ್ದೀ ( 1 , 1 )
ಹಣಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಣಕಾಸು ( 1 , 1 )
ಹಣಕೆ ( 1 , 1 )
ಹಣಕೊಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಹಣಗಳ ( 4 , 4 )
ಹಣಗಳಬಾಳುತಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಹಣಗಳಿಗೇನು ( 1 , 1 )
ಹಣಗಳಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಹಣಗಳು ( 1 , 1 )
ಹಣಗಳೂಘನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹಣಗಾರರರೆಂದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಣತಂದ ( 1 , 1 )
ಹಣತಂದು ( 1 , 1 )
ಹಣತಿಸುತ್ತಣ ( 1 , 1 )
ಹಣದ ( 4 , 4 )
ಹಣದಗೋಸುಗ ( 1 , 1 )
ಹಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಣದಾಸಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಹಣದಾಸೆ ( 2 , 2 )
ಹಣದಾಸೆಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಣದಿ ( 1 , 1 )
ಹಣದೊಳಾಕೆಯನಿಟ್ಟೆನೆಂದೊಡೆಹಣವು ( 1 , 1 )
ಹಣನ ( 1 , 1 )
ಹಣಪ್ರಾಪ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಹಣವ ( 12 , 9 )
ಹಣವಗಳಿಸಲದನುಣುವರು ( 1 , 1 )
ಹಣವಂತಗಿರದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹಣವಂತರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹಣವನಪಾತ್ರಕೆ ( 1 , 1 )