ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಡೆಯಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಪುರಂದರವಿಠಲನೇ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರ ( 4 , 4 )
ಒಡೆಯರತಿಕಿರಿಕಿರಿಯು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರಿಗೆರಡನೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರಿಲ್ಲೆಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರು ( 4 , 2 )
ಒಡೆಯರುಳ್ಳವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರೆಂಬರನೆಲ್ಯುಕಾಣದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರೇ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರೈವರ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರೋ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯರ್ಯಾರಿಲ್ಲೆನಲೂ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಲಾಪೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಶೆಲ್ವರಾಯ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಳ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಳು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಳೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಾ ( 10 , 8 )
ಒಡೆಯಾಕಾವ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಾದಿಕೇಶವನಬೇಸರಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಿತು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಿತೇಜೋತಿಯು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯುವಂತೆಉಳ್ಳೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯುವನೆತಿನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯುವರುಂಟೇ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯೆ ( 2 , 2 )
ಒಡೆಯೆಂದೆನೇ ( 1 , 1 )
ಒಡೆವಾ ( 1 , 1 )
ಒಡೆವೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಸಿದಾತಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಸೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೇಯ ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಡಲೊಲ್ಲೆನೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಡಿ ( 3 , 3 )
ಒಡ್ಡಿಜಗನ್ನಾಥ ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಡಿದುರ್ಗುಣ ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಡಿಬರುವುದು ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಡುತಲಿ1 ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಡುತಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಡೆ ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಡೆನೀತಿ ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಡ್ಹರೆಗಡಿದೀದಿ ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಯಾಟಮೂರ್ಜಗದೊಡೆಯ ( 1 , 1 )