ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಂ ( 1 , 1 )
ಭ- ( 8 , 6 )
ಭ-ಕ್ತರ ( 2 , 2 )
ಭ-ಯಂಕರ ( 1 , 1 )
ಭಃ(ಭಾ)ಲ ( 2 , 2 )
ಭÀಕ್ತರೊಡನಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಭÀಂಗನ ( 1 , 1 )
ಭÉೀದ ( 1 , 1 )
ಭÉೀದಾಭÉೀದ ( 1 , 1 )
ಭüಕುತಗೆ ( 1 , 1 )
ಭüಕ್ತಕೃಪಾಂಗಾ ( 1 , 1 )
ಭಕÀುತರಿಗ್ವರವ ( 1 , 1 )
ಭಕÀ್ತಜನ ( 1 , 1 )
ಭಕತನು ( 1 , 1 )
ಭಕತಮಯವಹ ( 1 , 1 )
ಭಕತರ ( 5 , 4 )
ಭಕತರಿಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಭಕತರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಭಕತರಿಷ್ಟವನಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಭಕತವತ್ಸಲನೆ ( 1 , 1 )
ಭಕತಾ ( 1 , 1 )
ಭಕತಿ ( 2 , 1 )
ಭಕತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕತಿುಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕಿÀ್ಷಪಧೋಕ್ಷಜ ( 1 , 1 )
ಭಕು ( 2 , 2 )
ಭಕುತ ( 108 , 37 )
ಭಕುತ(ರ) ( 1 , 1 )
ಭಕುತಕ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಗಾಗಿಅರಮನೆಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಗೆ ( 14 , 9 )
ಭಕುತಗೆಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಗೇನೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನ ( 6 , 6 )
ಭಕುತಜನಕಾ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನಕೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನಪ್ರಿಯ ( 2 , 2 )
ಭಕುತಜನಪ್ರಿಯನಾಕಭುವಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನರ ( 2 , 2 )
ಭಕುತಜನರನುಸುದಯದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನರಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನರಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನರು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನರುದ್ಧಾರ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನರುಸ್ಮರಿಪ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನರೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಜನರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತದಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತನ ( 14 , 14 )