ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಂ ( 1 , 1 )
ದಂ¨ ( 1 , 1 )
ದ- ( 15 , 8 )
ದ-ಕ್ಷಿಣದಿಂ ( 1 , 1 )
ದ-ಯಾ ( 1 , 1 )
ದ-ಯಾದ್ರ್ರಚಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ದ-ಳಾಂಬಕಿ ( 1 , 1 )
ದ?) ( 1 , 1 )
ದ'ಪನೆಚ್ಚರ ( 1 , 1 )
ದ'ಪುದು ( 1 , 1 )
ದ'ಸಿ ( 2 , 2 )
ದ'ಸಿತು ( 1 , 1 )
ದ'ುತ ( 1 , 1 )
ದ(ರ್ಶ)ನ ( 1 , 1 )
ದÀಕ್ಷಿಣಮುಖವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದÀಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ದÀಧಿ ( 1 , 1 )
ದÀನುಜದಲ್ಲಣ ( 1 , 1 )
ದÁಮೋದರ ( 1 , 1 )
ದÀಯಾಸಿಂಧು ( 1 , 1 )
ದÀರ್ಭಿರಮಣಾ ( 1 , 1 )
ದÀಶದಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ದÀಶಶಿರನÀಳಿದ ( 1 , 1 )
ದÁಸನಾಗುವೆನು ( 1 , 1 )
ದÀುಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ದÀೂರನ ( 1 , 1 )
ದÀೃಢಭಕ್ತರ ( 1 , 1 )
ದÀೃಷ್ಟಿಯ ( 1 , 1 )
ದÉೀವಕ್ಕಳು ( 1 , 1 )
ದÉೀವರಿಪುವನು ( 1 , 1 )
ದÉೀವಾಂಶರೆನ್ನುವುದು ( 1 , 1 )
ದÉೀವಿ ( 1 , 1 )
ದÉೂರೆಕುಲ ( 1 , 1 )
ದÉೂರೆಯು ( 1 , 1 )
ದÉೂೀರೆ ( 1 , 1 )
ದÉೂೀಷದೂರನಿಗಲೆವುತ ( 1 , 1 )
ದÉೈತ್ಯಬಾಯಿಬಿಡುವಾ ( 1 , 1 )
ದಂiÀiಮಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ದಂiÀiಮಾಡಬೇಕೆಲವೋ ( 1 , 1 )
ದಂiÀiಮಾಡು ( 1 , 1 )
ದಂiÀುದಿ ( 1 , 1 )
ದಕ ( 2 , 2 )
ದಕÀದಿ ( 1 , 1 )
ದಕದಲಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ದಕಲ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ದಕಾರವಸೇರಿದ ( 1 , 1 )
ದಂಕಿತ ( 2 , 2 )
ದಂಕಿತವೆ ( 1 , 1 )
ದಂಕುರಕೆ ( 1 , 1 )
ದಂಕುರವಿತ್ತುಘನ ( 1 , 1 )