ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ-ಸರ್ವ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿಯ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿಯನು ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದೆನುತ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತಃಸ್ಥಿತದೀಪ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತೆ- ( 1 , 1 )
ಜಗದತ್ಯಂತ ( 3 , 2 )
ಜಗದಂತ್ರಯಾಮಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದದಾತ2ಶುಕಶೌನಕ ( 1 , 1 )
ಜಗದಧಿಪತಿಯಾಗು ( 1 , 1 )
ಜಗದಧೀಶ ( 1 , 1 )
ಜಗದಧೀಶನ ( 1 , 1 )
ಜಗದಧ್ಯಕ್ಷ ( 3 , 3 )
ಜಗದಧ್ಯಕ್ಷನೇ ( 1 , 1 )
ಜಗದನ್ಯನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜಗದಪ್ಪ ( 3 , 3 )
ಜಗದಪ್ಪನ ( 1 , 1 )
ಜಗದಪ್ಪನಿಗೊಪ್ಪಿಸುವಾನಂದಾನಂದಂ ( 2 , 2 )
ಜಗದಂಬ ( 3 , 1 )
ಜಗದಂಬಾ ( 5 , 4 )
ಜಗದಂಬಾಅಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಬಾರಮಣ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಬಾವಸುದೇವ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಬಿಕೆ ( 3 , 3 )
ಜಗದಂಬಿಕೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಬಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಬೆ ( 20 , 16 )
ಜಗದಂಬೆ1 ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಬೆಗೆ ( 3 , 3 )
ಜಗದಂಬೆಗೆಲೋಕನಾಯಕಿ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಬೆಚಿಂತೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಬೆಜಗದಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಭಿ ( 2 , 2 )
ಜಗದಭಿಮಾನ ( 2 , 1 )
ಜಗದಭಿರಾಮ ( 7 , 3 )
ಜಗದಭಿರಾಮನ ( 2 , 2 )
ಜಗದಭಿರಾಮನೇಪ್ರೇಮದಿಸಲಹೈ ( 1 , 1 )
ಜಗದಭಿರಾಮಾ ( 5 , 2 )
ಜಗದಮಾಯವ ( 1 , 1 )
ಜಗದಮೋಹನ ( 1 , 1 )
ಜಗದಯನೆ ( 2 , 2 )
ಜಗದಯ್ಯ ( 7 , 5 )
ಜಗದಯ್ಯನಾ ( 1 , 1 )
ಜಗದಯ್ಯನಾಪವನಜ ( 1 , 1 )
ಜಗದಯ್ಯಾ ( 3 , 2 )
ಜಗದರಸ ( 1 , 1 )
ಜಗದರಸೆಂದುಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿಯೊಳಿಹುದರಿದು ( 1 , 1 )
ಜಗದರೂಪೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಲವನ ( 1 , 1 )
ಜಗದಲಿ ( 23 , 9 )