ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖನಿ ( 2 , 2 )
ಖನಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಖನಿಯು ( 1 , 1 )
ಖಪತಿ ( 2 , 2 )
ಖಪತಿಗಮನ ( 1 , 1 )
ಖಪತಿವರರು ( 1 , 1 )
ಖಂಪಾತಾಳ ( 1 , 1 )
ಖಂಬ- ( 1 , 1 )
ಖಂಬ-ಧ್ವನಿಯೆಸಗಿದರು ( 1 , 1 )
ಖಂಬದಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಬದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಖಂಬವನು ( 1 , 1 )
ಖಂಬಾವತಿ ( 1 , 1 )
ಖಮ್ಮಗಿಹದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಖರ ( 8 , 7 )
ಖರಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಖರತರ ( 3 , 3 )
ಖರತ್ರಿಶಿರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಖರದ ( 1 , 1 )
ಖರದಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಖರದೂಷಣ ( 7 , 6 )
ಖರದೂಷಣಕಾಲಂ ( 1 , 1 )
ಖರದೂಷಣನಿಹಂತ ( 1 , 1 )
ಖರದೂಷಣರ ( 3 , 2 )
ಖರದೂಷಣಾದಿ ( 2 , 2 )
ಖರದೂಷಣಾರಿ ( 2 , 1 )
ಖರದೋಷಣಾ ( 1 , 1 )
ಖರನಿಶಾಚರ ( 1 , 1 )
ಖರನು ( 1 , 1 )
ಖರಮಥನ ( 1 , 1 )
ಖರಮಧು ( 1 , 1 )
ಖರಮುರ ( 3 , 2 )
ಖರಮೂತ್ರ ( 1 , 1 )
ಖರರಳಿದು ( 1 , 1 )
ಖರರೂಪಿ ( 1 , 1 )
ಖರವ ( 1 , 1 )
ಖರವಿದಾರ ( 1 , 1 )
ಖರಹರ ( 1 , 1 )
ಖರಾಟಖಳ ( 1 , 1 )
ಖರಾಂತಕ ( 1 , 1 )
ಖರಾರಿ ( 7 , 3 )
ಖರಾರಿಯನುಪಮ ( 1 , 1 )
ಖರಾರಿರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಖರಾರೇ ( 1 , 1 )
ಖರಾರೇಅ ( 1 , 1 )
ಖರಿಯ ( 6 , 4 )
ಖರಿಯನ್ನಾಥ ( 1 , 1 )
ಖರಿಯಾ ( 6 , 5 )
ಖರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಖರೆ ( 20 , 8 )