ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಂಟು ( 55 , 30 )
ಉಂಟುಅತ್ಯಂತ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಅದರಂತೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಅದ್ಭುತ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಆಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಉದ್ಯೋಗದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಉನ್ನತ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುತನವು ( 1 , 1 )
ಉಂಟುದೋಷವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುನರಕ್ಷೇಮೋಪಾಯ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುನಿಜಭಕ್ತರಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಪರಮಪುರುಷ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಭಾಗಣ್ಣನಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಭೂಷಣವೆಂದೆನಿಸಿದನು ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಮಾಡುವವು ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಸುಸುಖ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಸೌಭಾಗ್ಯವಿಹ ( 1 , 1 )
ಉಂಟುಹೊಲೆಯರ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೂ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆ ( 30 , 18 )
ಉಂಟೆ3 ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆಉನ್ನತ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆಂದು ( 2 , 2 )
ಉಂಟೆಂದುನೀ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆನಲಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆನೆಂಬನಯ್ಯೋ4ದಯೆಯು ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆಂಬಂತೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆಂಬರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆಂಬುದಕೆಸಲಿಲಜೋದ್ಭವ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆಂಬುದು ( 2 , 2 )
ಉಂಟೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆಸಖತನದಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೇ ( 11 , 11 )
ಉಂಟೇನಅರಿಪುರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೇನಣ್ಣಾ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೇನು ( 1 , 1 )
ಉಂಟೇನೆ-ಇಂದುವದನೇ? ( 1 , 1 )
ಉಂಟೇನೊ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೇನೋ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೇಶ್ರೇಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೊ ( 2 , 2 )
ಉಂಟೊಂದಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೊಂದು ( 1 , 1 )
ಉಂಟೋ ( 2 , 2 )
ಉಟ್ಟ ( 31 , 18 )
ಉಟ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿಶ್ರೀನಾಥ ( 1 , 1 )