ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಗವನ ( 1 , 1 )
ಆಗಶ್ರೀರಾಮ ( 1 , 1 )
ಆಗಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಸ ( 1 , 1 )
ಆಗಸತ್ಯಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಆಗಸದಂಗಾಂಗುಷ್ಟದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಆಗಸದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಸದಿ ( 2 , 2 )
ಆಗಸದೊಳು ( 2 , 2 )
ಆಗಸದೊಳುಮೃಢಮುಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಗಸವಾಳ್ದಮೂಷಕರೂಢಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಹೊಂದುವೆನೂ ( 1 , 1 )
ಆಗಾ ( 6 , 5 )
ಆಗಾಗ ( 11 , 3 )
ಆಗಾಗ2ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ( 1 , 1 )
ಆಗಾಗ67ಅಣೋರಣಿಯಾನ್ ( 1 , 1 )
ಆಗಾಗಾ38ಸುರರುಭೃಗುದಾಸಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಆಗಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಆಗಾಧ ( 1 , 1 )
ಆಗಾಧಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಾಮಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಾಮಿಕರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಆಗಾಮಿಸಂಚಿತಭೋಗಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಆಗಾರ ( 2 , 2 )
ಆಗಾರಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಿ ( 74 , 25 )
ಆಗಿಆ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಕ್ಷಣದಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಿತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಆಗಿತೋರಿಹನು ( 1 , 1 )
ಆಗಿದೀಪಾವಳಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಆಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಆಗಿದ್ದವನು ( 1 , 1 )
ಆಗಿದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಆಗಿನ ( 1 , 1 )
ಆಗಿನೈಜರೂಪವ ( 1 , 1 )
ಆಗಿನೋಡುವನು ( 1 , 1 )
ಆಗಿನ್ನೆಂಥ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಪಂಚರತ್ನದ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಪುತ್ರ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಪೊರೆವಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಪ್ರೀತ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಬಾರದವರ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಬ್ರಹ್ಮವಖಂಡದಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಮಹಾನುಭಾವ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಯಾವನ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಯೆ ( 2 , 1 )