ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಕುನವೆ ( 1 , 1 )
ಶಕುನಿ ( 4 , 3 )
ಶಕುನಿಮುಖರು ( 1 , 1 )
ಶಕುನಿಯ ( 2 , 2 )
ಶಕುನಿಯಂಸಹದೇವಸಂಹರಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಶಕುನಿಯು ( 1 , 1 )
ಶಕುನಿಯೇನೆಲೋ ( 1 , 1 )
ಶಕುನಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆ ( 16 , 12 )
ಶಂಕೆ- ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಇಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಗಳಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಗಳೆಲ್ಲವನು ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಪಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯ ( 7 , 5 )
ಶಂಕೆಯಗೊಳದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯನೀಡ್ಯಾಡೋ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯನು ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯಶಂಕೆಕಾರ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯಿಂ ( 3 , 2 )
ಶಂಕೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ( 9 , 6 )
ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 21 , 16 )
ಶಂಕೆಯು ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯೊಳಂದು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ಕುತಿಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ ( 51 , 25 )
ಶಕ್ತಅರ್ಜುನಾಗ್ರಜ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಅಷ್ಟಹರಿತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಗಿಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನ ( 3 , 3 )
ಶಕ್ತನರಿಯ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಹ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಹುದಖಿಳದೊಳು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಹುದಯ್ಯನೀತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಹುದೆ ( 2 , 1 )
ಶಕ್ತನಹುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಹುದೊ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ತನಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಾಗನು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಾಗೊ1 ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಾದ ( 2 , 2 )