ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಲು ( 8 , 4 )
ಯೋಚಿಸಲೇನು ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಲ್ಯಾಕುಪಾಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಳುವಾರ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಿ ( 39 , 25 )
ಯೋಚಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಿದ ( 3 , 3 )
ಯೋಚಿಸಿದನು ( 2 , 2 )
ಯೋಚಿಸಿದನೇ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಿದವರಿಗೆಬೇಕೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಿದೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಿನೃಪಬಂಧುಗಳು ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಿನೋಡದೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಿಭರದಲವನ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಿಯು ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸು ( 11 , 7 )
ಯೋಚಿಸುತ ( 4 , 4 )
ಯೋಚಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸುತಲಿದ್ದಾಗಇದ್ದ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸುತಿರೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಚಿಸುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸುತೇ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸುತ್ತಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸುವ ( 3 , 3 )
ಯೋಚಿಸುವರೆಮಗಾರು ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸುವವ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸುವೆ ( 3 , 3 )
ಯೋಚಿಸೆ ( 4 , 3 )
ಯೋಚಿಸೆಲೊ ( 2 , 1 )
ಯೋಚಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಯೋಚಿಸ್ಯಭಿಮಾನಿಗಳಭೋಜ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಜನ ( 10 , 6 )
ಯೋಜನಕೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಜನತ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಜನದ ( 3 , 3 )
ಯೋಜನದಗಲ ( 2 , 2 )
ಯೋಜನದಗಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಜನದೊಳಿರೆಎರಡು ( 1 , 1 )
ಯೋಜನನೊರೆದಿತರ ( 1 , 1 )
ಯೋಜನಮಿರ್ದವಾರಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಜನವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಜನವಿರೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಜನವು ( 2 , 1 )
ಯೋಜನುದಧಿ ( 1 , 1 )