ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಷೆ ( 1 , 1 )
ಉಷೆಬೊಮ್ಮಶಪಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಉಷೇರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಷ್ಣ ( 3 , 3 )
ಉಷ್ಣಕುಂಡದ ( 1 , 1 )
ಉಷ್ಣಜಲ ( 1 , 1 )
ಉಷ್ಣಜಲವ ( 1 , 1 )
ಉಷ್ಣನಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಉಷ್ಣವನು ( 2 , 2 )
ಉಷ್ಣವಾಯುವಳಿದು ( 1 , 1 )
ಉಷ್ಣಶೀತವನಳಿದು ( 1 , 1 )
ಉಷ್ಣಾಂಶಾಯುತ ( 1 , 1 )
ಉಷ್ಣಿಕ್ ( 1 , 1 )
ಉಷ್ಣೋದಕ ( 2 , 2 )
ಉಷ್ಣೋದಕವನು ( 1 , 1 )
ಉಷ್ಣೋಪೇತದಿಂದಲಿ ( 2 , 2 )
ಉಸರದ ( 1 , 1 )
ಉಸರಲು ( 1 , 1 )
ಉಸರಲೇನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಉಸರಿದೇನು ( 1 , 1 )
ಉಸರೀದಾ ( 1 , 1 )
ಉಸರುವೆನು ( 1 , 1 )
ಉಸರೋದೋ12 ( 1 , 1 )
ಉಸಲಾರಗೊಡದೆ ( 1 , 1 )
ಉಸಾಬರಿ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರನು ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಲಳವೆ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಲೆ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಲೆನ್ನಯ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಾಟ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಾಡದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಾಡಿತು ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಾಡುವನ್ನೆಗಂ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಾಡೆಶರೀರದ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಿದ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಉಸಿರಿರುವ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರು ( 3 , 3 )
ಉಸಿರುಬಿಡದೆ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರುಬಿಡುವುದನು ( 1 , 1 )
ಉಸಿರುವೆ3ಕಾಲರಕ್ಷೆಯ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರೆಣಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರೆತ್ತಗೊಡದೆ ( 1 , 1 )
ಉಸಿರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಉಸಿರೊಡಿಯದ್ಹಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಸುಕಿನ ( 1 , 1 )
ಉಸುರಗಳದನು ( 1 , 1 )
ಉಸುರದನ್ನಕ ( 1 , 1 )
ಉಸುರನೆ ( 1 , 1 )