ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮೋಹಿಪಗೆ ( 2 , 2 )
ಮೋಹಿಪಜಯಾಪತಿವಿಠ್ಠಲ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಪತೆರದಿ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಪನ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಪರುಬಣ್ಣಗೆಟ್ಟಿತು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಪವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಪಿಯೆಂಬೋ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಪುದಕೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಪೆನೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಪೆಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಪ್ರದು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಯಧರೆಯೊಳಭಿಜÕರ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಯಮೂಗು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಯಲ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಯಾಲ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸದೆ ( 2 , 1 )
ಮೋಹಿಸದೆಕುಸುಮನಾಭನ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಬಲ್ಲನೆಹೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಬೇಕುನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಲಾರೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಲಿಕಂದು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಲು ( 6 , 5 )
ಮೋಹಿಸಳು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿ ( 44 , 29 )
ಮೋಹಿಸಿ1 ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿಕೊರವಿರೂಪತಾಳುತ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿತುತಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದ ( 7 , 7 )
ಮೋಹಿಸಿದÀನಾಕ್ಷಣದಿ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದನ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದನುದ್ಧವಾ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದನೆಂಬುವರೊ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದನೇನೆಂಬೆನಾಗ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದವ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದಳೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದಿ ( 2 , 2 )
ಮೋಹಿಸಿದೆ ( 3 , 3 )
ಮೋಹಿಸಿದೆನೆಲ್ಲಅಸುರಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿದ್ವಂಚನೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿನಾನು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸಿಯೆವಿಸ್ಮಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸೀ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತ ( 12 , 10 )
ಮೋಹಿಸುತಕುಂಜರಗಮನೆಯರು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಗರಡಿ ( 1 , 1 )