ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲೋಕಾಲೋಕೋದ್ಧಾರನೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಾವಧರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಾವನಗತ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಾವನಾಳಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಾವನೈದು ( 1 , 1 )
ಲೋಕಾವಳಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಾಳಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಾಳಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಾಳಿಯಲ್ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಿಗರ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಿಗರಅ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಿಗರೊಳು ( 1 , 1 )
ಲೋಕಿಸದಲೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕುಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶ ( 36 , 18 )
ಲೋಕೇಶಗರುಹಬೇಕಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶಗೆಶೃಂಗಾರಮೂರ್ತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶಗ್ಹೋಗುಶರಣಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶನ ( 2 , 2 )
ಲೋಕೇಶನಕಂಬು ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶನಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶನು ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶನುತ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶನೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶನೆಂದೊದರೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶನೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶಮುಖ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶಮುಖ್ಯರಜನನಿಸುಪ್ರಕಾಶಿನಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶರು ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶಲಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶ್ವರಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ( 2 , 2 )
ಲೋಕೇಶ್ವರೀ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೇಳಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕ ( 30 , 17 )
ಲೋಕೈಕದಾತಾಬಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕಧುರೀಣ ( 2 , 2 )
ಲೋಕೈಕನ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕನಾಥ ( 9 , 9 )
ಲೋಕೈಕನಾಥಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕನಾಥನ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕನಾಥನುವಾಕ್ಯದೊಳು ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕನಾಥನೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕನಾಯಕನು ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕನಾಯಕನುಶ್ರೀಕರವಾಗಿ ( 1 , 1 )