ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉರುಲು ( 5 , 3 )
ಉರುವ ( 2 , 2 )
ಉರುವಾತನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಉರುವಿದ ( 1 , 1 )
ಉರುವಿದ್ಯರಲವದಿ ( 1 , 1 )
ಉರುವಿರಂಚಿ ( 1 , 1 )
ಉರುವಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಉರುವೆ ( 1 , 1 )
ಉರುಶಕ್ತಿಕುಕ್ಕುಟಾಭಯವಜ್ರಹಸ್ತ ( 1 , 1 )
ಉರುಸುಗುಣಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಉರುಹಿ ( 4 , 4 )
ಉರುಹಿದಸಂಖ್ಯೆರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಉರುಹುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಉರುಳ ( 1 , 1 )
ಉರುಳಬೇಡವೊ ( 1 , 1 )
ಉರುಳಲು ( 1 , 1 )
ಉರುಳವೊ ( 1 , 1 )
ಉರುಳಾಡಿದ2ಅತಿ ( 1 , 1 )
ಉರುಳಿ ( 4 , 4 )
ಉರುಳಿದೆ ( 1 , 1 )
ಉರುಳಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಉರುಳಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಉರುಳಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಉರುಳಿಸಿದಅ ( 1 , 1 )
ಉರುಳಿಸಿದಲ್ಲಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಉರುಳಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಉರುಳಿಸು ( 1 , 1 )
ಉರುಳಿಸೆ ( 3 , 3 )
ಉರುಳು ( 1 , 1 )
ಉರುಳುತಲಿರಲು ( 1 , 1 )
ಉರುಳುತಲೀ ( 2 , 2 )
ಉರುಳುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಉರುಳುವ ( 1 , 1 )
ಉರುಳುವರಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಉರುಳುವರೆ ( 1 , 1 )
ಉರುಳುವೊ ( 1 , 1 )
ಉರುಳೆತೊಯ್ದಳಾಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಉರುಳೋ4 ( 1 , 1 )
ಉರೂಳುತೀಪರಿತರಾಳೆ ( 1 , 1 )
ಉರೆ ( 2 , 2 )
ಉರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಉರೆದ ( 1 , 1 )
ಉರೆವ ( 1 , 1 )
ಉರೋಜಗಳಿಗೆಕರಸರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಉರೋಜವ ( 1 , 1 )
ಉರ್ಜಯನ ( 1 , 1 )
ಉರ್ಬಿಯೊಳತಿ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವನುಗ್ರಹ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವರಿತವ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿ ( 1 , 1 )