ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಕ್ಕಳಾಟಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಟದ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಟದಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ( 6 , 5 )
ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆಯಿಂದ ( 3 , 3 )
ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೇನಿದು2 ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಡಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಡುತಿರಲುಲೀಲೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಡುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾದರು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾದರೆಒಡಮೆಲ್ಲವದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾದೀತೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾರ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಾರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳಾಸೆಯಲಿಯನಾಥವ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿÀಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ( 3 , 3 )
ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲದಂತೆ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲವೀ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಗೀವುತ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ( 14 , 9 )
ಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದೇ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಗೆಭ್ರಾಂತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲಾ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳಿಗೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಗೊಸ್ತವುಲಕ್ಕುಮಿರಮಣ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಹಾಲು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿತ್ತವಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿತ್ತವರೊಳುಆಯದಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೆ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿನ್ನೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿರಧಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ( 7 , 6 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿಹ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )