ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಟ್ಟವಿಭೂತಿಯತನುವಾ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟವ್ನೇ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಶೇಷಫಲಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಹೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಳಾಕೆ6 ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಳಾಕೆ7 ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಳು ( 3 , 3 )
ಇಟ್ಟಾ ( 2 , 2 )
ಇಟ್ಟಾಗ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಾಂಗಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಾದೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಾನೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಾರುಅನ್ನಭಾಂಡವ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಾವ ( 2 , 1 )
ಇಟ್ಟಾಳು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಾಳೊಗೋಪಿವಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿ ( 2 , 2 )
ಇಟ್ಟಿಕಲ್ಲನು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಕಲ್ಲಿನ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಗಿ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಗೆ ( 14 , 6 )
ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ( 3 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲಿ ( 2 , 2 )
ಇಟ್ಟಿಗೆವಾಸ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಜನರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿದ್ದ ( 2 , 2 )
ಇಟ್ಟಿದ್ದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಪ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಯ ( 2 , 2 )
ಇಟ್ಟಿರಬೇಡಿ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿರುವೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿರೋ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಸೋಜಿಗವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಹ ( 5 , 3 )
ಇಟ್ಟಿಹನೆಂಬುರೊ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಹಳು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಹೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಹೆನೊಶ್ರೀಶ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟು ( 120 , 37 )
ಇಟ್ಟು'ದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಅಸಿಯ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಇರುವುದು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಉಚಿತ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಒಲ್ಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕಂಕಣ ( 1 , 1 )