ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಗಬೇಕೆಂದ ( 1 , 1 )
ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಬೇಡ-ಹರಿದಾಸನು ( 1 , 1 )
ಆಗಮ ( 18 , 15 )
ಆಗಮಕರ್ಥಮೋಹಿಸಿ-ಜಗದೊಳುತುರಗವನೇರ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಕೆಆದರದಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಕ್ಹರಿನಾಮ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಗಳ ( 2 , 2 )
ಆಗಮಗಳನು ( 1 , 1 )
ಆಗಮಗಳರಿಯದಲೆತಂಬೂರಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಗಳು ( 1 , 1 )
ಆಗಮಗೋಚರ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಗೋಚರಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಚಯ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಚೋರನ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಜÕನಬುಧಉಡುಗಣ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಜ್ಞನ ( 2 , 2 )
ಆಗಮಜ್ಞನೆ ( 2 , 1 )
ಆಗಮಜ್ಞರ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಜ್ಞರೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಮತತಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಮದಲಿ ( 2 , 2 )
ಆಗಮದಸಾರ ( 1 , 1 )
ಆಗಮದಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಮನ ( 4 , 2 )
ಆಗಮನತ8 ( 1 , 1 )
ಆಗಮನದ ( 1 , 1 )
ಆಗಮನವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಆಗಮನವೆಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಮನುಕೂಲ ( 1 , 1 )
ಆಗಮನುತ ( 5 , 5 )
ಆಗಮಬಾಧ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಮೂಲಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಮರೂಪಳೆ ( 1 , 1 )
ಆಗಮವ ( 4 , 3 )
ಆಗಮವಂದಿತ ( 2 , 2 )
ಆಗಮವನನುಸರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಮವನು ( 2 , 2 )
ಆಗಮವು ( 1 , 1 )
ಆಗಮವೈರಿಯನು ( 1 , 1 )
ಆಗಮಶೀಲ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಸುವೇದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಸೂತ್ರಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಹಾಭೇರಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಾ ( 2 , 2 )
ಆಗಮಾಗಮಾಂತ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಾತೀತ ( 2 , 1 )
ಆಗಮಾದಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಮಾದ್ರಿಯ ( 1 , 1 )