ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಮ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಳ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಗಳಳವಿಗೊಡದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಳಿಗೆಯಲಯ್ಯಮಾತು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಳಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಳು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಳುವೋತು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಳೆಂಬುವುದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಳೇ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಳೇಕೆಗುರುಕೃಪೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಳೊಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಗಾತ್ರಷ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಜನಗಳನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಝೋತಿ ( 2 , 2 )
ಯೋಗತತ್ವಗಳ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದ ( 10 , 6 )
ಯೋಗದಂಡಧರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಭ್ಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದರ್ಶನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಲಿ ( 4 , 3 )
ಯೋಗದಲಿಆರಾಧ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಲಿತೊಡರಿಕೊಂಡಳುವೈರಿಸೇನೆಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಲಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಲಿಮೂರು ( 1 , 1 )
ಯೋಗದವರನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಾಢ್ರ್ಯದೊಳು ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಾಸನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಾಸಿದ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಿಂ ( 8 , 8 )
ಯೋಗದಿಚ್ಛೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಿಂದ ( 2 , 1 )
ಯೋಗದಿಂದಣುರೇಣುತೃಣದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಿಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದಿಂದೇನೆಂಬಯೋಗವಳವಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಯೋಗದೊಳಿದ್ದರು ( 1 , 1 )
ಯೋಗದೊಳೇನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಧರತಾತಕಘ ( 2 , 1 )
ಯೋಗಧಾರಣದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಧಾರಣವ್ಯಾಕ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಧಾರುಣದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಧುರ್ಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗನಿದ್ರನೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗನಿದ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗನಿದ್ರೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಗನಿದ್ರೆಯ ( 2 , 2 )
ಯೋಗನಿದ್ರೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲಿಮಹಾ ( 1 , 1 )