ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಂಕಟಾರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟೌಘಧ್ವಂಸನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟ್ಹರಣ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ ( 10 , 7 )
ಸಂಕರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರನನಿರ್ಧೂಮದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರನಳಿದಮಲಬೋಧನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರನಾದಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರನು ( 1 , 1 )
ಸಂಕರನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರನೆಂಬುವನು ( 1 , 1 )
ಸಂಕರನೋಳ್ವಾದಿಸಿದಾಗುರು ( 1 , 1 )
ಸಂಕರವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರವಾಗಿತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರವಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರವೆಲ್ಲತಾನು ( 1 , 1 )
ಸಕರಹರಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರು ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಕ್ಷಣನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣ ( 21 , 13 )
ಸಂಕರುಷಣ12 ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣನ ( 5 , 5 )
ಸಂಕರುಷಣನಾದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣನು ( 2 , 2 )
ಸಂಕರುಷಣನುವುಜ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣನೆ ( 3 , 3 )
ಸಂಕರುಷಣನೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣನೇ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣಭವ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣಮೂರುತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣಸದಮಲ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣಾ ( 2 , 2 )
ಸಂಕರುಷಣಾತ್ಮಜನು ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣಾದೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರುಷಣೆಂದೆನಲು ( 1 , 1 )
ಸಕರೆಯನು ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣ ( 33 , 20 )
ಸಂಕರ್ಷಣ] ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣದಿಸುರರೂಶಂಕೀತರಾಗುತ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣನ ( 7 , 7 )
ಸಂಕರ್ಷಣನನಮಿಸು ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣನಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಸಂಕರ್ಷಣನಿದ್ದಾನೆ ( 1 , 1 )