ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಷರಟು ( 1 , 1 )
ಷರತು ( 1 , 1 )
ಷಷ್ಟಿ ( 2 , 2 )
ಷಷ್ಟಿಯ ( 1 , 1 )
ಷಷ್ಟಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಷಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಷಷ್ಠಿ ( 3 , 3 )
ಷಷ್ಠಿದಿನದಂದು ( 1 , 1 )
ಷಷ್ಠಿಯ ( 2 , 2 )
ಷಷ್ಠಿಯಲಿ ( 2 , 1 )
ಷಷ್ಠಿಯು ( 1 , 1 )
ಷಷ್ಠ್ಯುಪರಿಸಂಖ್ಯಾಸುಪುಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಷಾಂಡ ( 1 , 1 )
ಷಾಂಡಜ ( 1 , 1 )
ಷಾಂಡನ ( 1 , 1 )
ಷಾದರೋಗಂಗಳನಳಿದು ( 1 , 1 )
ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಷಾರ ( 1 , 1 )
ಷಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಷಾರ್ಥದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಷಾರ್ಥಯುತ ( 1 , 1 )
ಷಾರ್ಥರೂಪ ( 1 , 1 )
ಷಾಸಿಯಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಷಿದ್ಧ ( 4 , 3 )
ಷಿಷ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಷೂದಿನಿ ( 1 , 1 )
ಷೆಡ್ರಸದ್ದನ್ನವ ( 1 , 1 )
ಷೇಕವ ( 1 , 1 )
ಷೇಚನೆಯ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶ ( 17 , 12 )
ಷೋಡಶಕರ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಕಳೆಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಕಳೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಗಳ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಗಿರಿಯ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶತೀರ್ಥದಿಮತ್ತು ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶದ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶದ್ವಯ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶನಾದ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶವು ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶವೆಂಬಕಟ್ಟಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಸಂಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಸಹಸ್ರವನೆ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಾಕಾರವಹ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಾಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಾಮಲಲೋಚನೆ ( 1 , 1 )
ಷೋಡಶಿ ( 2 , 2 )
ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ( 3 , 3 )