ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಓಡುತಲೊಬ್ಬನೊರಗಿದ್ದನ ( 1 , 1 )
ಓಡುತಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಡುತಾವೆ ( 1 , 1 )
ಓಡುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಓಡುತಿರಲುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ( 1 , 1 )
ಓಡುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಓಡುತಿರೇ ( 1 , 1 )
ಓಡುತೋಡುತ ( 1 , 1 )
ಓಡುತ್ತ ( 2 , 2 )
ಓಡುದು ( 2 , 2 )
ಓಡುವ ( 10 , 10 )
ಓಡುವಂತೆ ( 2 , 2 )
ಓಡುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಓಡುವದಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ಓಡುವದು ( 1 , 1 )
ಓಡುವನಮ್ಮ ( 2 , 2 )
ಓಡುವನವ್ವಾ ( 1 , 1 )
ಓಡುವನಾರೋ ( 1 , 1 )
ಓಡುವನು ( 1 , 1 )
ಓಡುವರು ( 1 , 1 )
ಓಡುವರುರಾಯ ( 1 , 1 )
ಓಡುವರೆ ( 1 , 1 )
ಓಡುವರೊ ( 1 , 1 )
ಓಡುವವು ( 1 , 1 )
ಓಡುವಿ ( 1 , 1 )
ಓಡುವಿರಿ ( 2 , 2 )
ಓಡುವುದಘಸಂಘ ( 1 , 1 )
ಓಡುವುದು ( 3 , 3 )
ಓಡುವುದುಪವಾಸದ ( 1 , 1 )
ಓಡುವುದೆ? ( 1 , 1 )
ಓಡುವುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಓಡುವುದೋಕಂಸಾರಿ ( 1 , 1 )
ಓಡುವುವು ( 2 , 2 )
ಓಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಓಡುವೆನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓಡುವೆನೆಂದ ( 1 , 1 )
ಓಡುವೆಯೊಮುಂದು ( 1 , 1 )
ಓಡೆಯ ( 2 , 1 )
ಓಡೋಡಿ ( 4 , 4 )
ಓಡೋದು ( 1 , 1 )
ಓಡ್ಯಾಟ ( 1 , 1 )
ಓಡ್ಯಾಟಮೂರ್ಜಗದೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಓಡ್ಯಾಟವೆ ( 1 , 1 )
ಓಡ್ಯಾಡಲು ( 1 , 1 )
ಓಡ್ಯಾಡಿ ( 3 , 3 )
ಓಡ್ಯಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಓಡ್ಯಾಡಿದನು ( 1 , 1 )
ಓಡ್ಯಾಡಿದ್ಹೇಳಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಡ್ಯಾಡುತ ( 2 , 2 )
ಓಡ್ಯಾಡುವುವುಹಣ್ಣುಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )