ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಚ್ಛೈಸಿ ( 2 , 1 )
ಇಚ್ಛೈಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೈಸೆಧೂರ್ತರುಗ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೋದ್ರೇಕ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಫೆಯನರಿತು ( 1 , 1 )
ಇಜಾರು ( 1 , 1 )
ಇಜ್ಜತ್ ( 1 , 1 )
ಇಜ್ಯಪೂಜ್ಯ ( 1 , 1 )
ಇಜ್ಯಪೂಜ್ಯನು ( 1 , 1 )
ಇಟಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಇಟಗಿ ( 1 , 1 )
ಇಂಟರ್ ( 1 , 1 )
ಇಟುಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟ ( 42 , 26 )
ಇಟ್ಟ£ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಕಡೆಗಣ್ಣÂನೋಳಿಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಗಿ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಂಗಿಯ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಗೀ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಣಿ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಂತಾಯಿತವನ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟತಿ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಂತೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟದನರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟದನು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟದಾಡುವುದು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟದ್ದು ( 3 , 3 )
ಇಟ್ಟಧೋಕ್ಷಜ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟನು ( 4 , 4 )
ಇಟ್ಟನೆ ( 3 , 3 )
ಇಟ್ಟನೇ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟರ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟರನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟರಿಡು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟರು ( 11 , 6 )
ಇಟ್ಟರುಹರಿನಿರ್ಮಾಲ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟರೆ ( 5 , 5 )
ಇಟ್ಟರೆಆಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟರೋ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟರ್ಧವನು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಲು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಇಟ್ಟಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟವಡವೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟವನಿವ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟವನೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟವರು ( 2 , 2 )
ಇಟ್ಟವಸ್ತು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟವಳಿಗೆಆದರವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )