ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಲ್ಲದೆ ( 7 , 6 )
ಒಲ್ಲದೆಚೋರತನಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲದ್ದೆÉೂಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲದ್ಹಾಂಗ್ಹೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲನು ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲನೋಹರಿಕೊಳ್ಳನೋ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲನ್ಯಾಕವ್ವ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲಹಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲಳು ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲಿದು ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲಿಬಂಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆ ( 16 , 12 )
ಒಲ್ಲೆ- ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಅರ್ಜುನಸಖ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಕಂಪಿನೊಳಗೆನಿಂದುತಕ್ರ್ಕೈಸುವಾನಂದಸಂಪನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಕರುಣ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಂದರೆ ( 2 , 2 )
ಒಲ್ಲೆಂದರೆಮೇಲೀಅಂಬರಭೂಷಣೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನಲು ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನವ್ವಾ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನಾ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೀ ( 2 , 2 )
ಒಲ್ಲೆನು ( 5 , 3 )
ಒಲ್ಲೆನೆ ( 2 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೆಂದ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೆಂದರಾಗುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ( 2 , 2 )
ಒಲ್ಲೆನೆಂದೊರೆಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೆನ್ನೆ ( 2 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೆಂಬುವದೂ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೆಂಬುವನೆ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೆಂಬುವರಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೊ ( 2 , 2 )
ಒಲ್ಲೆನೋ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನೌ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನ್ನದು ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆನ್ನಬಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಫುಲ್ಲನಾಭನ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಬಂಧನಕೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಬಲ್ಲಿದ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಬಿರಿದ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಂಬುದೀಗುಚಿತವೇ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಂಬೆನೇನೊ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಭುಜ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಯವ್ವಾ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆಯೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಒಲ್ಲೆವೆಂಬರು ( 1 , 1 )