ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರಕ್ಕಸಾಂತಕಮಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಾಂತರನೆವಳು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಾರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಾರಿ ( 3 , 3 )
ರಕ್ಕಸಾರಿಯ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಕಸಾರಿಯೆ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಕಸಾರೆನುತ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಾಳಿಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಿ ( 6 , 5 )
ರಕ್ಕಸಿಯ ( 3 , 3 )
ರಕ್ಕಸಿಯದೆಡೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಿಯಬೆರೆದ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಿಯಬೆರೆದನೆಂದವ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಿಯು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸೊಬ್ಬನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸೊಬ್ಬಳು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸ್ಯೆಂದೆನ್ನಿರೊ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಿಸಿಮುಂದೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತ ( 33 , 23 )
ರಕ್ತ- ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಕಲಕು ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಕೀವುಯುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಕುಂಡಲ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಕುಡಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಕೊಣನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಗಂಧಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಗಂಧಪ್ರೀಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಗಳಾರು ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಗುಡಿವ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತದ ( 5 , 5 )
ರಕ್ತದಿಂ ( 5 , 3 )
ರಕ್ತದಿಂದ ( 2 , 2 )
ರಕ್ತದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತನಯನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತನಾದಾಂತ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತನುಂಡ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತನೇ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತನೇತ್ರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಪಾಲ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಬೀಜ ( 2 , 2 )
ರಕ್ತಬೀಜನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಬೀಜರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಬೀಜರಾಗೆರಕ್ತನಯನಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಬೀಜರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಬೀಜಾಖ್ಯನ ( 1 , 1 )