ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಕ್ಷತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿನಾನಾ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರದ ( 3 , 3 )
ನಕ್ಷತ್ರದಂತಿಹ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರದಂದದÀಲಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರದರಸಿನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರದಲಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ನಕ್ಷತ್ರದಸರಗಳ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರದಾರತಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರದೆಡೆಗೆ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರದೊಳು ( 2 , 2 )
ನಕ್ಷತ್ರಪ್ರಕಟ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರಬಾಣಂಗಳ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲವ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರಮಧ್ಯಚಂದ್ರನಂತೆ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೆಯುವಕ್ಷದೊಳರ್ಥಿಲಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರಯೋಗಾದಿಕರಣಂಗಳು ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರವಡಗಿದವುದುಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರಾ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರೇಶ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷರದ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷೇಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷೇಪಿತ ( 1 , 1 )
ನಖ ( 25 , 14 )
ನಖ1 ( 1 , 1 )
ನಖ14 ( 2 , 2 )
ನಖಕಾಂತಿ ( 1 , 1 )
ನಖಕಾಂತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನಖಕಾಂತಿಯದೀಪಾವಳಿಯ ( 1 , 1 )
ನಖಕೆ ( 1 , 1 )
ನಖಕ್ಷತಗಳ ( 1 , 1 )
ನಖಗಣ ( 1 , 1 )
ನಖಗಳನಿಕ್ಕರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನಖಗಳಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನಖಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ನಖಗಳು ( 1 , 1 )
ನಖಚಂದ ( 1 , 1 )
ನಖತಾಕಿ ( 1 , 1 )
ನಖತೇಜನೊಳಾಡುವಬಾಲರ ( 1 , 1 )
ನಖದ ( 3 , 2 )
ನಖದಕಾಂತಿ ( 1 , 1 )
ನಖದನೀಚಹಿಕೇತುವ ( 1 , 1 )
ನಖದಲಿ ( 5 , 5 )
ನಖದಲಿಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನಖದಾ ( 1 , 1 )
ನಖದಾಧೀನಾ ( 1 , 1 )
ನಖದಿಂ ( 13 , 10 )
ನಖದಿಘಾಸಿಮಾಡುವನಾರಾಯಣನೆನ್ನ ( 1 , 1 )