ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಂಡದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡದಲಿರುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಖಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಖಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಭರತ ( 1 , 1 )
ಖಂಡದಿ ( 4 , 2 )
ಖಂಡದಿಂಧ್ಹೊರಟೂ ( 1 , 1 )
ಖಂಡದಿಮುಳಿಗಿಸಿದಾತನೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡದಿಹರುಷದಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡದೊಳಗುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಖಂಡದೊಳು ( 1 , 1 )
ಖಂಡನ ( 15 , 10 )
ಖಂಡನಕ್ಕೂನ್ಯಾಯ ( 1 , 1 )
ಖಂಡನದ ( 2 , 1 )
ಖಂಡನದಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡನವ ( 2 , 1 )
ಖಂಡನವಹ ( 1 , 1 )
ಖಂಡನಶರಣುಸಿರಿವಿಧಿಮರುತ ( 1 , 1 )
ಖಂಡನಶೀಲ ( 1 , 1 )
ಖಂಡನಾಧ್ಯಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಖಂಡನಾಯ ( 1 , 1 )
ಖಂಡನಿಂದ್ಹುಟ್ಟಿಹ್ಯವೋ ( 1 , 1 )
ಖಂಡನೀನೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡನೆ ( 4 , 4 )
ಖಂಡನೈಕ ( 1 , 1 )
ಖಂಡನ್ಯೋಗಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಪರಶು ( 7 , 3 )
ಖಂಡಪರಶುಕೃತಸನ್ನುತಿಪಾತ್ರಂ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಪರಶುಪ್ರಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಖಂಡಪರಶುವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಪುಂಡರಗಂಡಗಂಡಭೈರುಂಡುದ್ದಂಡ2ಜೀವಜಾಲರ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಮಂಡಲವು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಮಹಿಮ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಮೂರುತಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಲ ( 3 , 3 )
ಖಂಡಲಪತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಲಾತ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಲಾರ್ಚನಪಾತೃ ( 1 , 1 )
ಖಡಲ್ ( 1 , 1 )
ಖಂಡವ ( 2 , 2 )
ಖಂಡವನು ( 2 , 2 )
ಖಂಡವಾಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಖಂಡವು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಸಕ್ಕರೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಸುಖ ( 2 , 2 )
ಖಂಡಸೋದರ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಾಖಂಡ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಾಖಂಡಗನುಭಜನೀಯ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಾಖಂಡದಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಾಖಂಡರೂಪದಿ ( 1 , 1 )