ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಕುಲತೆಗಖಿಳ ( 1 , 1 )
ಕಕುಲತೆಯಿಂದನ್ಯರಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಕುಲಾತÉ ( 1 , 1 )
ಕಕುಲಾತಿ ( 4 , 4 )
ಕಕುಲಾತಿಉಳ್ಳವನು ( 1 , 1 )
ಕಕುಲಾತಿಯ ( 1 , 1 )
ಕಕುಲಾತಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಕಕುಲಾತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕಕುಲಾತಿಯಿಂದಲೆನ್ನ- ( 1 , 1 )
ಕಕುಲಾತಿಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಕಕುಸ್ಥ ( 1 , 1 )
ಕಂಕುಳ ( 1 , 1 )
ಕಂಕುಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಕುಳೊಳ ( 1 , 1 )
ಕಂಕುಳೊಳಿಟ್ಟುಅನಿಮಿಷದೃಷ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಕಕೆ ( 2 , 2 )
ಕಂಕೆಯನಟ್ಟುತಮಂಕುಗಳೆನಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಕಂಕೇಶ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಜ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕನು ( 2 , 2 )
ಕಕ್ಕನೆ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಬಿಕ್ಕ್ಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕರದಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಲಾತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಲಿಹಶೀಳುಯಂಬಾಕೊಲ್ಲೆಯಿವನ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸ ( 5 , 5 )
ಕಕ್ಕಸದ ( 5 , 5 )
ಕಕ್ಕಸದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸದಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸದಿಂದಪುಕ್ಕಟೆ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸಬಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸಬಡುತಿಹೆನಡಿಗಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸಬಡುವೆಯೋ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸಭವದೊಳು ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸರ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸರೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸವ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸವನೆ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸವಾಗುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸವಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಸವುಭವವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಳ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕುಲತೆ ( 2 , 2 )
ಕಕ್ಕುಲತೆಪಟ್ಟರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕುಲತೆಯ ( 2 , 2 )
ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದುಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕುಲತೆಯುಳ್ಳೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕುಲತೆಯೊಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕುಲತೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )