ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಋಷಭನಾದ ( 1 , 1 )
ಋಷಭನೂ ( 1 , 1 )
ಋಷಭಮಹಿದಾಸ ( 2 , 2 )
ಋಷಭಾಖ್ಯನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಋಷಭಾವತಾರದ ( 1 , 1 )
ಋಷಿ ( 72 , 32 )
ಋಷಿಕುಲ ( 3 , 3 )
ಋಷಿಕುಲದೈವ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಕುಲೇಶ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಕುಲೋತ್ತಮರಾದ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಕುಲೋದ್ಭವ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಕುವರರು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಕೃತ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಕೇಶ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಕೇಶನ ( 2 , 2 )
ಋಷಿಗಡಣ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಣ ( 2 , 2 )
ಋಷಿಗಣರು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಣವಂದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಣಸ್ತೋಮ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗತಿಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಂಧರ್ವ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಂಧರ್ವರು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳ ( 13 , 10 )
ಋಷಿಗಳಂತೆ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳವತಾರನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಸ್ತೋಮದ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಾಶ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಾಶ್ರಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಾಶ್ರಮವ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಾಶ್ರಮವಾ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಿಗಭಯವ[ನಿತ್ತು] ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಿಗರುಹಿದರು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಿಗೆ ( 6 , 6 )
ಋಷಿಗಳಿಗೆತ್ತುವೆನು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಚಂದ-ದೆÉೂಸ್ತ್ರಗಳ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಿಗ್ವರವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಿಗ್ಹಲವು ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳಿರಲುಅಸುರ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳು ( 16 , 11 )
ಋಷಿಗಳುಸತ್ರಯಾಗ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳುಸುಮೇಖಳ ( 1 , 1 )
ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ( 3 , 2 )
ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರ ( 1 , 1 )