ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಟನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶಯುಗ್ದೋಣ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸುರರೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ( 10 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ1 ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ3 ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಅದಕೋ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕಾರುವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕೆ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಜಯಜಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರತೆಗೆದು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದಗುಡುಗುಡುಗುಟ್ಟುತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನಿರ್ಗುಣ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನುಸಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಪಸರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಪೀತವರಣ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಬಾರಿಬಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಬ್ರಹ್ಮ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಮಂಚಕ್ರದಿಂದಸಂ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಪಭುಗುಭುಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲವಿದು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ3 ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾಸವಾದಿತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೆನಿಸಿತುಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೇ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೇಯಲ್ಲದೆಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೇ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸಾರ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ( 3 , 3 )
ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠನೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೀತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೆಂತೆನ್ನದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೆತ್ತಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೆಂಬುದನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೆಲ್ಲಿಕಾಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮೇತಿಕೋರನ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ( 2 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವಂದಿತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ( 7 , 5 )