ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒರಳಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಒರಳನು ( 1 , 1 )
ಒರಳನೆಳೆದ ( 1 , 1 )
ಒರಳನೆಳೆದು ( 2 , 2 )
ಒರಳನೆಳೆದುಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಒರಳನೆಳೆಯುತ ( 1 , 1 )
ಒರಳಲಿ ( 2 , 2 )
ಒರಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒರಳವ ( 1 , 1 )
ಒರಳವನೆಳೆದೊಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಒರಳಿಗಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಒರಳಿಗೆ ( 6 , 6 )
ಒರಳಿಗೆಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದೆ ( 1 , 1 )
ಒರಳಿಗೊಡ್ಡಿರುವ ( 1 , 1 )
ಒರಳಿಗ್ಹಾಕಿ ( 2 , 2 )
ಒರಳಿನಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಒರಳಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ಒರಳೀಗೆ6ಇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಒರಳೀಗೇ ( 1 , 1 )
ಒರಳೀಗೊದಗೀರೆ ( 1 , 1 )
ಒರಳು ( 3 , 3 )
ಒರಳುಕಲ್ಲಿನ ( 1 , 1 )
ಒರಳೆಳೆತಂದದ್ದು ( 1 , 1 )
ಒರಳೆಳೆದೊಯ್ದಾ ( 1 , 1 )
ಒರಳೆಳೆದ್ವಿಮಳಾರ್ಜುನ ( 1 , 1 )
ಒರಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಒರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಒರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಒರೆದ ( 3 , 2 )
ಒರೆದಂಥ ( 1 , 1 )
ಒರೆದನಿದಕೊ ( 1 , 1 )
ಒರೆದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒರೆದರೂ ( 1 , 1 )
ಒರೆದವು ( 1 , 1 )
ಒರೆದಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಒರೆದಿತು ( 1 , 1 )
ಒರೆದು ( 9 , 8 )
ಒರೆದೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಒರೆದೊರೆದು ( 1 , 1 )
ಒರೆಯ ( 1 , 1 )
ಒರೆಯಬೇಡನ್ಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒರೆಯರೋ ( 1 , 1 )
ಒರೆಯಲೇನು ( 1 , 1 )
ಒರೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಒರೆಯುತ ( 1 , 1 )
ಒರೆಯುತಾನಂದಾಶ್ರೂ ( 1 , 1 )
ಒರೆಯುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಒರೆಯುತೀಪರಿ ( 1 , 1 )
ಒರೆಯುವೆ ( 1 , 1 )