ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಗೊತ್ತುಂಗ ( 1 , 1 )
ಖಗೋಳದೋಳ್ ( 1 , 1 )
ಖಚರಜನುತ ( 1 , 1 )
ಖಚರಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಖಚರಾರಿ ( 1 , 1 )
ಖಚರಾರಿವಹ ( 1 , 1 )
ಖಚರೇಂದ್ರ ( 2 , 2 )
ಖಚರೋತ್ತಮನೆ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತ ( 20 , 14 )
ಖಚಿತದ ( 2 , 2 )
ಖಚಿತದಝಗ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತದಿಂದೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತಭೂಷಿತ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತವನು ( 1 , 1 )
ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತವಾದ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತವಾದಂದಣವೇರಿ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತವಾದಾರುತಿಯ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತವಾದುದರಿಂದಹಗಲು ( 1 , 1 )
ಖಚಿತವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತವು ( 1 , 1 )
ಖಚಿತವೂ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತಾಭರಣ ( 1 , 1 )
ಖಚಿತಾಹುದುಘನಪರಾತ್ಪರ ( 1 , 1 )
ಖಚ್ಚಿಖವಡಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಖಜಾನಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಜೂತನದ ( 1 , 1 )
ಖಜ್ಜಬಿಲ್ಲಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಖಜ್ಜಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಖಜ್ಜಿಯ ( 1 , 1 )
ಖಜ್ಜೂರ ( 1 , 1 )
ಖಟಖಠಾನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಖಟಪಟ ( 1 , 1 )
ಖಟಮ ( 1 , 1 )
ಖಟ್ ( 1 , 1 )
ಖಟ್ಟಾಂಗರಾಯಕರಣ ( 1 , 1 )
ಖಟ್ಟಾಂಗರಾಯನೇನೊ ( 1 , 1 )
ಖಟ್ವಾಂಗ ( 2 , 2 )
ಖಂಡ ( 33 , 18 )
ಖಂಡ10ಚಿತ್ತಜನಯ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಖಡಗಚರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಗರ್ವ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಗಳ ( 2 , 2 )
ಖಂಡಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಗಳು ( 1 , 1 )
ಖಡಗುವ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಚಂದ್ರಧರ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಣ ( 1 , 1 )
ಖಂಡತುಂಡಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡದ ( 1 , 1 )