ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋದೆಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆವು ( 1 , 1 )
ಹೋದೆವೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೋದೆವೊಹಿತರಾರು ( 1 , 1 )
ಹೋದೇನು ( 1 , 1 )
ಹೋದೇವೇನೆಸಾರ ( 1 , 1 )
ಹೋದೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಹೋದ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಹೋದ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದ್ಹಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋನೇಕಾ ( 1 , 1 )
ಹೋನ್ನತಿ ( 1 , 1 )
ಹೋನ್ನತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಹೋಪಾದೇನ ( 1 , 1 )
ಹೋಮ ( 22 , 16 )
ಹೋಮಕುಂಡದಿ ( 2 , 2 )
ಹೋಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಕೋಸ್ಕರ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಗಳ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಗಳು ( 2 , 2 )
ಹೋಮಂಗಳೆದುರೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಗೈದು ( 1 , 1 )
ಹೋಮದ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಧೇನುವಂ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಧ್ಯಗೇಹಜಾತ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಧ್ಯಾನ ( 1 , 1 )
ಹೋಮನೇಮಗಳಏಸು ( 1 , 1 )
ಹೋಮಮಾಡಿರೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಮಾಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಮಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಹೋಮವ ( 1 , 1 )
ಹೋಮವಗೈಯುತ ( 2 , 2 )
ಹೋಮವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಮವುಮತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಮವುಯಾಕೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಮವೂ ( 1 , 1 )
ಹೋಮವೇತಕೆರಾಮನಾಮವಿರದ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಾದಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಹೋಮಿಸಿ ( 3 , 3 )
ಹೋಮಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಹೋಮಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತÀು ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತಕ್ಕಟ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತಂತೆಅಷ್ಟದಿಕಾಲ್ಪಕರು ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತಮ್ಮ2 ( 1 , 1 )