ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದ್ವಿಜಶಿವವಂದಿತ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಶುಕಮುನಿಯಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಸಂಘ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಸದನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಸುತ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಸುತನರ್ಪಿಸಿದರ್ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಸುತಪ್ರಾಣಸುರಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಸುರ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಸುರಭೋಜ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಸೋಗಿನಲ್ಹರಿಯೇಕೂಸಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಸ್ತೋಮಕೆಗರೆವರು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಸ್ತೋಮಾಕೆರಗಾದೀರೊ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಾಗ್ರಕುಲವು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಾವತಾರಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಾವಳಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಾಳಿಗಲಿಗಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜೇಂದ್ರೇತಕಾಯೋ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜೋ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜೋತ್ತಮರಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜೋಪಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಟ್ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯ ( 10 , 9 )
ದ್ವಿತಿಯಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯಂಗ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯರೂಪ ( 2 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯಲ್ಯಾದೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯಾಧ್ಯಾಯಃ-ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಶರಣು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯಾಮಾಸ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯಾವತಾರದಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯಾಶ್ರಮಕೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯಾಶ್ರಮದಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯುಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತಿಯೋ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯ ( 19 , 10 )
ದ್ವಿತೀಯಕೀರ್ತನೆಪ್ರವೃಜ್ಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯದ ( 3 , 3 )
ದ್ವಿತೀಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯದಸ್ಕಂಧದೊಳಯ್ದನೆಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯನೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯಯುಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಂ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯಾವತಾರದಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯಾವರಣವೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯಾಶ್ರಮಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯೆ ( 1 , 1 )