ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದ್ವಿಜರಾಜಾನನೆಯೇ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಾಜಾಹಿಪರಾಜಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಾಲಯದಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಗಮೃತನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಗಲಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಗಸುರರು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಗಿತ್ತದಾನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಗೀಯಲಿಕೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಗೆ ( 15 , 11 )
ದ್ವಿಜರಿಗೆಲ್ಲಧನಕನಕ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಗೊಡೆಯನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಘೊಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಿಂದ ( 2 , 2 )
ದ್ವಿಜರಿಪು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರು ( 12 , 9 )
ದ್ವಿಜರುಮುಖದ್ವಾರದುಸುರಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರೂಢ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರೂಪ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರೂಪಿಯೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರೆಂಬನು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರೆಲ್ಲರುಬಗೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರೊಳು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರೊಳೆಮಗಸಮ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವಣಿಕ್ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರ ( 9 , 3 )
ದ್ವಿಜವರಗಮನಂ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರಗಮನನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರಗುರುವೆನಿಸುತಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರಗೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರನ್ನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರರಿಗಿಷ್ಟವ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರರೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರರ್ಕೊಟ್ಟಾಹುತಿಯವರ್ಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರಶೀಲಪಾಲಿತ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರಾಗ್ರಣಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರಿಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರೇಣ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರೇಣ್ಯರೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರ್ಯನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವರ್ಯನು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವಾಗಿವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವೃಂದ ( 2 , 2 )
ದ್ವಿಜವೃಂದಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜವೃಂದಾಡುತಲನುದಿನ ( 1 , 1 )