ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವನೊ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವರೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದುಚಿತವೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದುಚಿತವೇನೇ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಗೊಳುತ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಪಟ್ಟರಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಪಟ್ಟೆನೊ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಪಟ್ಟೆನೊ-ದಾಶರಥಿ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಪಡಿಪ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಪಡಿಸಲಾಗದು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಪಡಿಸುತಿದೆ ( 2 , 2 )
ಘಾಸಿಪಡುತಿಹರ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಪಡುವುದೈ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಪಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಪರಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಬಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಬಡಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಭವದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಮಾಡದ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಮಾಡದೆ ( 7 , 5 )
ಘಾಸಿಮಾಡರು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಮಾಡಲು ( 2 , 2 )
ಘಾಸಿಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಮಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯ ( 5 , 5 )
ಘಾಸಿಯಕ್ಷಯ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯನರಿತು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯನು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಗದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಗದೆ ( 2 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಗದೆದಾಸರೊಳಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಗನೇ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಗಲದು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಗಲು ( 2 , 2 )
ಘಾಸಿಯಾಗಿ ( 5 , 4 )
ಘಾಸಿಯಾಗಿಹುದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಗಿಹೆನೊ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಗುತ ( 2 , 2 )
ಘಾಸಿಯಾಗುವ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾಗುವೆ ( 2 , 2 )
ಘಾಸಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾದಂಥಾದ್ದು ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾದೆ ( 7 , 4 )
ಘಾಸಿಯಾದೆದಶವ ( 1 , 1 )
ಘಾಸಿಯಾದೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )