ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂದಾನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಾಭರಣ ( 1 , 1 )
ಅಂದಾರಭ್ಯನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಾರಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಅಂದಾರು ( 1 , 1 )
ಅಂದಾವಮ್ಮಗೆಜ್ಜೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಾವೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗಂದಿಗನ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗರ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗವನ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗಾ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗಾವೇಂಕಟನು ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗಿಂದಿಗು ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗಿಂದಿಗೆ ( 10 , 2 )
ಅಂದಿಗಿಂದಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗಿಂದಿಗ್ಯಾದ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗಿದ್ದವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗು ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಗೆ ( 29 , 20 )
ಅಂದಿಗೆಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಂದಾತನ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿನ ( 7 , 6 )
ಅಂದಿನಂದಿನ ( 2 , 2 )
ಅಂದಿನವನಿತೆಯಾಗಿಗಳಾರು ( 1 , 1 )
ಅಂದಿನಾ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿನಾರಭ್ಯ ( 5 , 5 )
ಅಂದಿನಾರಭ್ಯವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿನಾರಭ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿನಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿನಿರುಳಲಾನಂದವಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿಬ್ಬರನಾನಂದವ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿರೆ ( 2 , 2 )
ಅಂದು ( 295 , 69 )
ಅಂದುಕ್ಷೀರವ ( 1 , 1 )
ಅಂದುಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದುಗೆ ( 20 , 10 )
ಅಂದುಗೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಅಂದುಗೆಗೆಚಿತ್ತುಡುಗುವುದದೇಮಾಯೆಬಳ್ಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂದುಗೆಯಿಟ್ಟವನಾರು ( 1 , 1 )
ಅಂದುಗೆಯಿಟ್ಟು ( 2 , 2 )
ಅಂದುಗೋಪಿಯರು ( 1 , 1 )
ಅಂದುಚಿತ್ತೈಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದುಂಟಿಂದಿಲ್ಲೇಮಾಧವನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂದುದಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಅಂದುದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )