ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಹಂಕಾರಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರಗಳು ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರತ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರತ್ರಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರದ ( 2 , 2 )
ಅಹಂಕಾರದಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಹಂಕಾರದಿ ( 4 , 3 )
ಅಹಂಕಾರದಿಅಹಂಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರಪೂರಿತ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರಬಂದೊದಗಲು ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರವ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರವನು ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರವಿರೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರವು ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರವೆಂಬುದೇರ್ಪಟ್ಟಿತು ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರಸಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರಾತ್ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕಾರಿಕ ( 2 , 2 )
ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಕೊಂಡಾಡಳಲವೇ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಕ್ರತು ( 1 , 1 )
ಅಹಚೆಲ್ಲುತ ( 1 , 1 )
ಅಹಜಗವನಳೆದಮೂರ್ತಿತರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಅಹಂತಾ ( 1 , 1 )
ಅಹತಾರಕಾಂತಕನನುಜ ( 1 , 1 )
ಅಹತೊರವಿ ( 1 , 1 )
ಅಹದು ( 1 , 1 )
ಅಹಧರೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಹಧ್ವನಿ ( 1 , 1 )
ಅಹನಯ್ಯ5 ( 1 , 1 )
ಅಹನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಹನೀನಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಅಹನೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಪೀತ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಪ್ರಾಣ ( 1 , 1 )
ಅಹಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಬೆಂಬಲವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಭಾವವ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಭಾವ ( 3 , 2 )
ಅಹಂಭಾವಕ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಭಾವಗುಣ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಭಾವದ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಭಾವದಿ ( 1 , 1 )