ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಸುರಭಂಜನ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಭಾವ ( 2 , 2 )
ಅಸುರಮದಭಂಗ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಮದಭೇದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಮರ್ದನ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರ ( 45 , 25 )
ಅಸುರರಕೊಂದು ( 1 , 1 )
ಅಸುರರನಣಕಿಸುತಝಣಝಣಝಣರೆನೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರನು ( 9 , 8 )
ಅಸುರರನೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರನೆಮಂದರಮಾಲಾ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರನೇಕರು ( 1 , 1 )
ಅಸುರರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಸುರರನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರನ್ನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಪಹರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಬಡಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಸದೆದ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಾ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಾಘ್ಯುಟ್ಟಿದರು ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಾದವರುಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಿಗತಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಿಗಿಲ್ಲಾಯ್ತುಸವರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಿಗುನ್ಮಾದ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಿಗೆಂದಿಗು ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರಿಪು ( 1 , 1 )
ಅಸುರರು ( 14 , 9 )
ಅಸುರರುನಾಮುಂಚಿ(ಚೆ) ( 1 , 1 )
ಅಸುರರುಪಟಳದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರುಸುರರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರುಸುರರುಪುನರ್ಮಥಿಸೆಗಿರ್ಗಿರಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರೂಪ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಅಸುರರೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಅಸುರರೇ ( 2 , 2 )
ಅಸುರರೊಡಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರೊಳು ( 1 , 1 )
ಅಸುರರ್ವಂಚಿಸಮೃತ ( 1 , 1 )
ಅಸುರರ್ವೈರಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರವಂದ್ಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರವರ ( 1 , 1 )
ಅಸುರವರ್ಗದಸುವ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಸಂಹಾರ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಸಿಂಧುಕನರಿದೂ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಹರ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಾಂತಕ ( 6 , 5 )
ಅಸುರಾಂತಕ2 ( 1 , 1 )