ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರ್ರುತಿತತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರ್ರುತಿದೃತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರ್ರುತಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘನ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘನೀಯವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘನೆ ( 2 , 2 )
ಶ್ಲಾಘಿತ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ( 2 , 1 )
ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರುಕರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘಿಸಿಬೇಗವ್ಯಾಸರಾಯರು ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘ್ಯ ( 4 , 3 )
ಶ್ಲಾಘ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘ್ಯವಿದು ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘ್ಯವೆಂದರಿತವರು ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘ್ಯವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘ್ಯವೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಘ್ಯವೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಾಫಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲಿಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೇಷ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೇಷಗಳ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೇಷಿಸಿನಿಂದುವಿಶ್ರಾಂತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೇಷ್ಮ ( 4 , 4 )
ಶ್ಲೇಷ್ಮದಮೋರೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೇಷ್ಮವು ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೇಷ್ಮೆಯಗೂಡು ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋ ( 2 , 1 )
ಶ್ಲೋಕ ( 22 , 12 )
ಶ್ಲೋಕ: ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕ6ದ್ವೇಷಿಗಳೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕÀ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕದವಾಕ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕನ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕನೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕನ್ನ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕರ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕರಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕರು ( 4 , 2 )
ಶ್ಲೋಕವ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕಾಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಸಾರ ( 1 , 1 )
ಶ್ವತವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವತವಾಗಿರಲೋ ( 1 , 1 )
ಶ್ವತವಾಶ್ರಿತ ( 2 , 2 )
ಶ್ವತ್ಥ ( 1 , 1 )