ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂತ್ಯಜಳ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಜಳನು ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಜಾತಿಯಳಂಗಸಂಗದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯದಲಿ ( 8 , 7 )
ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯದಿ ( 2 , 2 )
ಅಂತ್ಯದೂರ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯದೊಳು ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಯಾತ್ರೆಯವಸರಕೊದಗುಕಾಂತ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಯುಗದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯರಹಿತ ( 2 , 2 )
ಅಂತ್ಯವ ( 2 , 2 )
ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪತನುವ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯವೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಸೇವೆಯನು ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಾದಿರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಿಲ್ಲದಾದಿವಸ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ರ ( 4 , 2 )
ಅಂತ್ರಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ರಬಾಹ್ಯವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಹತ್ತಗುಡದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಥ ( 13 , 13 )
ಅಂಥಅತ್ಯಂತವಲ್ಲವಿದೇನು ( 1 , 1 )
ಅಂಥಂಥ ( 1 , 1 )
ಅಂಥಬುಧಜನಕಹುದು ( 1 , 1 )
ಅಂಥಭಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಂಥವಗೆಂದುಖ್ಯಾತ ( 1 , 1 )
ಅಂಥವನಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಥವನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಥವರ ( 1 , 1 )
ಅಂಥಾ ( 3 , 3 )
ಅಂಥಾದು ( 2 , 2 )
ಅಂಥಾಲಾಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಥಿಂಥವರಿಗಿಂಥಾದೈಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದ ( 73 , 33 )
ಅಂದಕೆ ( 12 , 9 )
ಅಂದಗಳನು ( 1 , 1 )
ಅಂದಗಾರನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಗೆಟ್ಟಿತು ( 1 , 1 )
ಅಂದಗೆಡಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಗೆಡಿಪ ( 1 , 1 )
ಅಂದಗೆಡುವ ( 1 , 1 )
ಅಂದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂದಚಂದಗಳೊಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )