ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒದೆದಳಿದೆ ( 1 , 1 )
ಒದೆದು ( 12 , 7 )
ಒದೆದೂ ( 1 , 1 )
ಒದೆದೆಳೆದು ( 1 , 1 )
ಒಂದೆದೇಹ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆನಗಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆನಾಗನೀರೊಳ್ಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆನಿಸುವುವು ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಂಬಂತೆಗುರುಚಿದಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಂಬಂತೆಗುರುವು ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಂಬದಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಂಬಮಾಯಾವಾದೀಗಳ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಬಲಿಕ್ಯಾಗಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಂಬವರ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಂಬೋ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಂಬೋದು ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಮನದಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಮನಸಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಮಾಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒದೆಯ ( 2 , 2 )
ಒದೆಯದೆ ( 1 , 1 )
ಒದೆಯಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಒದೆಯಲಿಭಂಡ ( 1 , 1 )
ಒದೆಯಲಿಲ್ಲಅಗಣಿತ ( 1 , 1 )
ಒದೆಯಲು ( 2 , 2 )
ಒದೆಯುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಒದೆಯುವುದೆ? ( 1 , 1 )
ಒದೆಯೆ ( 2 , 2 )
ಒಂದೆಯೋ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆರಡ[ಲ್ಲಾ]ನೇಕ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆರಡಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆರಡಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆರಡಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆರಡಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆರಡು ( 9 , 7 )
ಒಂದೆರಡೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಂದೆರಡೆನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆರಡ್ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆರೆಡು ( 1 , 1 )
ಒಂದೆರೆಡೇ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒದೆವ ( 1 , 1 )
ಒದೆವರು ( 1 , 1 )
ಒದೆವಾಗ ( 1 , 1 )
ಒದೆವೋದ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಸಗಲೇಳಡಸಿತೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒದೆಸಿಕೊಂಡವನೆಹದನ ( 1 , 1 )
ಒದೆಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )