ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗ್ರಹಗಳ ( 6 , 5 )
ಗ್ರಹಗಳಸ್ತವಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಗಳಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಗಳು ( 2 , 2 )
ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಗ್ರಸ್ತನಾಗೇನು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಚಾರ ( 2 , 2 )
ಗ್ರಹಚಾರಮಾಡೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಣ ( 3 , 3 )
ಗ್ರಹಣಗಳು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹದ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹದಿ ( 2 , 2 )
ಗ್ರಹದಿಂದ7 ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹದಿಂದೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹದಿಪರಮೇಷ್ಟಜನಕೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹದೇವತೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹದೊಳಿರದೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹದೊಳು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಳ್ಇದ್ದು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಪತಿಯೆಂಬುದನು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಬಂಧಗಳು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಬಲ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಬಾಧನೆಯು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಭಯವಿದೆಂದ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಮಾಲಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹರಾಜ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹರಾಜಶೌರಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹರೂಪಕನುನೀನೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹರೂಪನು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹರೊಳು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹವ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹವಾಸನೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹವಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹವಿಷಮ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹವು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹವೆರಡೇರ್ಪಟ್ಟವು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹವೇ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಸ್ತ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಸ್ತ್ರೋತ್ರವ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಸ್ಥಿತ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಾ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಿತತರುಣಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಿಪೆನೆನಲು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಿಸದ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಿಸದೆ ( 4 , 1 )
ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಹಿಸಲಾನಂದಾ ( 1 , 1 )