ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಂದುಗೂಡಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಘಳಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಜನುಮ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಂಟು ( 2 , 2 )
ಒಂದುತಿಂಗಳಿಹರಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದುತ್ತರ ( 1 , 1 )
ಒಂದುದಳಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಒಂದುದಿನ ( 2 , 1 )
ಒಂದುದಿನವಿರಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಂದುನಶಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದುನಾಡೀ ( 1 , 1 )
ಒಂದುನೂರ ( 1 , 1 )
ಒಂದುನೂರು ( 1 , 1 )
ಒಂದುನೂರ್ವಂದನೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಂದುನೋಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಪವಾಸವಾÀದರು ( 1 , 1 )
ಒಂದುಬಾಣದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಮನೆಯೊಳೆರೆಡು ( 1 , 1 )
ಒಂದುಮಾಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಮೂಢಮತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಮೆಚ್ಚು ( 1 , 1 )
ಒಂದುಲೇಸು ( 1 , 1 )
ಒದುವ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಶ್ರೀದ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಸರಲಿಬಂಡನುಂಡು ( 1 , 1 )
ಒಂದುಸರಿತಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಸಾಲಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಸಾಸಿರ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಸ್ಥಿರಮಿಲ್ಲದರ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಹರಿಯಅಮಲ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಹಲ್ಲಿಯು ( 1 , 1 )
ಒಂದುಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಳುಹದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೂ ( 14 , 14 )
ಒಂದೂಕಾಣದೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೂತೋರದಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಒಂದೂಂದು ( 1 , 1 )
ಒಂದೂರಾರ್ಯರ ( 2 , 1 )
ಒಂದೂರು ( 3 , 1 )
ಒಂದೆ ( 99 , 38 )
ಒಂದೆಅಂಬುಜಮದ್ದುಗುಣಿಕೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಕಟ್ಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಂಟು ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಡೆ ( 5 , 3 )
ಒಂದೆಡೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದೆಣಿಸಾದೆ ( 1 , 1 )
ಒದೆದ ( 2 , 2 )
ಒದೆದಒಬ್ಬ ( 1 , 1 )