ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಂ-ಪನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಪಾದಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದ ( 1 , 1 )
ಸ-ಮಗ್ರ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಮತವೆರಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ಮರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಸ-ಮರ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ಮಾಧಿಗೊಳಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ಮಾರ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ಮೀಪದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ಮೀಪದೊಳು ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಮುಖರಾದ ( 1 , 1 )
ಸ-ಮುದ್ರ ( 1 , 1 )
ಸ-ಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ಮ್ಮತವಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಯುತ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ರಕ್ಷಕಾಮಯಹರಣ ( 1 , 1 )
ಸ-ರಾಗ ( 1 , 1 )
ಸ-ರಿಗದಲಿ ( 2 , 2 )
ಸ-ರೋರುಹನಾಭ ( 1 , 1 )
ಸ-ರ್ವಜ್ಞಗಾರುತಿಯ ( 1 , 1 )
ಸ-ರ್ವತ್ರ ( 3 , 2 )
ಸ-ರ್ವಾಂಗದೊಳು ( 1 , 1 )
ಸ-ರ್ವೇಶ ( 1 , 1 )
ಸ-ರ್ವೇಶಕರಜ ( 1 , 1 )
ಸ-ರ್ವೋತ್ತಮ ( 4 , 4 )
ಸ-ರ್ವೋತ್ತಮವೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಸ-ರ್ವೋನ್ನತ ( 2 , 1 )
ಸ-ಲೀಲೆಗಳೆಸಗುವ ( 1 , 1 )
ಸ-ವಿದು ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಸಾರ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಸಾರವ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಸ್ಕøತ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಸ್ಥಾಪನೆ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ಹಜರೊಳಡಗಿರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಹರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ-ಹಾಯವಿದ್ಧರೀ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಹಾರ ( 1 , 1 )
ಸಂ-ಹಾರಮಂ ( 1 , 1 )
ಸ' ( 2 , 2 )
ಸ'ಗಾಗಿಅ'ವೇಕ ( 1 , 1 )
ಸ'ಗೊಲಿದರು ( 1 , 1 )
ಸ'ತ ( 2 , 1 )
ಸ'ತಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ'ದು ( 1 , 1 )
ಸ'ಯ ( 2 , 2 )
ಸ'ಯಲು ( 1 , 1 )
ಸ'ಯಾಗಿ ( 1 , 1 )