ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏಕನಾದ ( 1 , 1 )
ಏಕನಾಯಕನೆ ( 1 , 1 )
ಏಕನಿಗೆಬಿಂದು ( 1 , 1 )
ಏಕನಿನಗೆ ( 1 , 1 )
ಏಕನಿಷ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಏಕನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕನು ( 2 , 2 )
ಏಕನೆ ( 1 , 1 )
ಏಕನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಏಕಪಂಚಾಸ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏಕಪತಿಯುಂಟುಏಕಕಾಲದೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಪತ್ನಿಯ ( 1 , 1 )
ಏಕಪತ್ನೀವ್ರತದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಪತ್ರನಮೋ ( 1 , 1 )
ಏಕಪಥ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಏಕಪ್ರಕಾರ ( 1 , 1 )
ಏಕಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಳಾಳಕನು ( 1 , 1 )
ಏಕಭಕುತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಭಕ್ತಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಭಾವದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಏಕಭಾವದಿಸ್ಮರಣೆಮಾಡುªತೆÉರದಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಭುಕ್ತನ ( 1 , 1 )
ಏಕಮತರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಮನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಮನದಿ ( 4 , 4 )
ಏಕಮನವ ( 1 , 1 )
ಏಕಮನಸಿನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಏಕಮನಸಿನಿಂದ- ( 1 , 1 )
ಏಕಮನಸು ( 3 , 2 )
ಏಕಮಯ ( 1 , 1 )
ಏಕಮಾದ್ವಿತೀಯ ( 1 , 1 )
ಏಕಮಾನಸದೀ ( 1 , 1 )
ಏಕಮಾನಸರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಏಕಮೇವ ( 11 , 6 )
ಏಕಮೇವನ ( 3 , 1 )
ಏಕಮೇವನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಮೇವನೆ ( 3 , 1 )
ಏಕಮೇವಾ ( 1 , 1 )
ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ( 1 , 1 )
ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯನು ( 1 , 1 )
ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವೆಂಬಾಗಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಯಾಜಕ ( 1 , 1 )
ಏಕಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏಕರಂಗವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏಕರಸವಾಗಿ ( 2 , 1 )
ಏಕರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏಕರೀತಿಲಿಮೆರೆವನೆ ( 1 , 1 )
ಏಕರೂಪ ( 1 , 1 )