ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಕ್ಕುವುದು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುವುದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುವೆ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುವೆನು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುಳದ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕೆನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕೆರಿ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕೆಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲಿ8 ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕೆಲದಿ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕೇರಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕೊ ( 11 , 3 )
ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೊ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕೋ ( 6 , 6 )
ಇಕ್ಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ವಾಕು ( 2 , 2 )
ಇಕ್ಷು ( 4 , 3 )
ಇಕ್ಷುಕೋ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷುಚಾಪದವನ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷುಚಾಪನ ( 5 , 4 )
ಇಕ್ಷುಚಾಪಹರ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷುದಂಡಗಳಿರಲು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷುದಂಡವು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷುಧ- ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷುಧನ್ವನ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷುರಂಭೆ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷುರಸವು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷುವಹದೇನೈಹಲಕಾಲವರೆಯ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷುಶರ ( 2 , 1 )
ಇಕ್ಷುಶರನ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ( 4 , 3 )
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲತಿಲಕನೆ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುರಾಯಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಇಗಡ ( 2 , 2 )
ಇಗಡತನ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಡದ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಡಲ ( 2 , 2 )
ಇಂಗಡಲಜೆ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಡಲಜೆಪತಿ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಡಲರಸನೆ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಡಲಸುತೆಯಾಣ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಡಲಳಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಡಲಾತ್ಮಜನಂಘ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಇಂಗದ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಳಗೊಂದಿಯಚೆನ್ನಕೇಶವರಾಯ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತ ( 7 , 4 )
ಇಂಗಿತಗಳರಿತೀವ ( 1 , 1 )