ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಖಿನೋಡೋಣ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಬರೆಯಲದ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಬಲ್ಲವರಿಷ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಬಾರೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಭೃಂಗ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಮುತ್ತಿನ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯ ( 3 , 3 )
ಸಖಿಯರ ( 6 , 6 )
ಸಖಿಯರನು ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯರಿಗುಣಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯರು ( 8 , 8 )
ಸಖಿಯರುಪದುಮರಾಗದ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯರೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯರೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯರೇ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯರೊಡನೆ ( 2 , 2 )
ಸಖಿಯರೊಳು ( 2 , 2 )
ಸಖಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯಷ್ಪ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯಷ್ಪಖ್ಯಾತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯಳನೂ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯಳೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯಳೆ7 ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯಾಗು ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆ ( 30 , 14 )
ಸಖಿಯೆ1 ( 3 , 2 )
ಸಖಿಯೆ2 ( 5 , 1 )
ಸಖಿಯೆ3 ( 5 , 2 )
ಸಖಿಯೆ3ಬೆಳದಿಂಗಳೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆ4 ( 3 , 1 )
ಸಖಿಯೆ5 ( 3 , 2 )
ಸಖಿಯೆ6 ( 2 , 2 )
ಸಖಿಯೆ7 ( 2 , 1 )
ಸಖಿಯೆ8 ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಅ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಕುಂದದಂಥವಳೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಗತಿ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಚಲುವ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಂದೆನ್ನಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆನಾ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಬರುವನು ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಬಾರೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಮಂಗಳಾದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಸತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಸತ್ಯನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೆಹಿಂಡುದೈವದಗಂಡಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೇ ( 8 , 8 )
ಸಖಿಯೇಮೂರ್ಲೋಕದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )