ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಡಕಳುವೆನೋ ( 1 , 1 )
ಆಡಕಳುಹುವೆ ( 2 , 2 )
ಆಡಣ್ಣ ( 2 , 2 )
ಆಡದ ( 1 , 1 )
ಆಡದಂತಹ ( 1 , 1 )
ಆಡದಲೆ ( 1 , 1 )
ಆಡದವನು ( 1 , 1 )
ಆಡದಾಟ ( 1 , 1 )
ಆಡದಿನೀನು ( 1 , 1 )
ಆಡದಿರಪವಾದಗಳನು ( 2 , 1 )
ಆಡದಿರಿ ( 1 , 1 )
ಆಡದಿರುವ ( 1 , 1 )
ಆಡದಿರೊ ( 1 , 1 )
ಆಡದೀರು ( 1 , 1 )
ಆಡದು ( 1 , 1 )
ಆಡದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡದೆನ್ನೊಳುಒಂದನ್ನು ( 1 , 1 )
ಆಡದ್ದು ( 1 , 1 )
ಆಡನು ( 1 , 1 )
ಆಡಬಂದನೇ ( 1 , 1 )
ಆಡಬಂದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಂಬರ ( 1 , 1 )
ಆಡಂಬರದ ( 1 , 1 )
ಆಡಬಾರದ ( 3 , 3 )
ಆಡಬಾರದಂತಾಟಗಳಾಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಬಾರದೆ1 ( 1 , 1 )
ಆಡಬಾರೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಆಡಬೇಕೆಂಬೊನಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಆಡಬೇಡ ( 2 , 2 )
ಆಡಬೇಡಮ್ಮಮಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಬೇಡವೋ ( 1 , 1 )
ಆಡಬ್ಯಾಡ ( 1 , 1 )
ಆಡಲಾರೆನು ( 1 , 1 )
ಆಡಲು ( 6 , 6 )
ಆಡಲುಬಂತು ( 1 , 1 )
ಆಡಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಡಲೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಲೇನದಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಲೇನದು ( 2 , 2 )
ಆಡಲೇನಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಆಡಲೇನು ( 1 , 1 )
ಆಡಲೊಲ್ಲರುಮೆಲ್ಲನೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಲ್ಕಡಕಲಹುದೇ ( 1 , 1 )
ಆಡಲ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಲ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಲ್ಯಾತಕೊ ( 1 , 1 )
ಆಡವಿ ( 1 , 1 )
ಆಡಸಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಡಳಿತ ( 4 , 1 )
ಆಡಳಿತದರೀತಿಯ ( 1 , 1 )