ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ್ವಲಿಪೆಸಂಚಿಂತಿಪರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಜ್ವಲಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸಿಮುದಮನದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸಿಹರು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿಅನಂತ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿವೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿಸುದರ್ಶನ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿಹ ( 3 , 2 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿಹನು20ಉತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಬರೆಸಿಹರು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಲಿರುವ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುವ ( 3 , 2 )
ಜ್ವಲಿಸುವಗ್ನಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುವಶ್ರೀತಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುವಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುವೆ ( 3 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲೀಸಿತದುಚಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾ180 ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲನೇತ್ರ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲರೂಪಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲಾ ( 5 , 5 )
ಜ್ವಾಲಾಂಗನು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲ ( 2 , 2 )
ಜ್ವಾಲಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲಾವಿಲಸಿತವಾದ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲೆ ( 4 , 3 )
ಜ್ವಾಲೆಗಳೂ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲೆಗಳ್‍ಲೇಲಿಹಾನೋಲ್ಲ್ಲಸಜ್ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದಲ್ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲೆಯ ( 3 , 2 )
ಜ್ವಾಲೆಯನು ( 2 , 2 )
ಜ್ವಾಲೆಯನುಂಗುತ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದುರಿಯುತ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದುರಿಯುವನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲೆಯು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲೆಯೊಳಿಡಲೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಾಲೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಜ್ಷಾನವಂತನೆಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಷಾನಿಗಳರಹುವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಹಾಯೆ ( 1 , 1 )