ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿವರ್ಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳು ( 9 , 7 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೆನಿಪರೊ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂಬುದನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೇಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನಾಡದೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನಾಡಿ ( 2 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನಾಡಿ ( 2 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನಾಡು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಪ್ಪುವರೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಳಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗೀಯವಸ್ಥೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗೆ ( 9 , 7 )
ಜ್ಞಾನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಜ್ಞಾನಿಗೆತನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗೆಹೀಗಿದ್ದರೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗೋಚರನೀನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಗ್ಯಾತಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಜನ ( 3 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಜನಗಳೇನೆನುವರೋ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಜನನಾಥ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಜನಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಜನರ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಜನರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಜನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಜನವಂದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿದೇವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಪುರಂದರವಿಠಲನಾಗೆನುತಲಿ3 ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಪುರುಷನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಬಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಭೇದವನರಿಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯ ( 5 , 5 )
ಜ್ಞಾನಿಯ ( 2 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯರಸ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )